ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Музикален логос
"Музикален логос" - редакционна колегияСпециализираното електронно издание “Музикален логос” възобновява дейността си

За всички нас – екипът на Издателско ателие “Аб” и членовете на редакционната колегия – е чест и удоволствие да съобщим, че създаденото от нашия скъп приятел и колега проф. д-р Ростислав Йовчев електронно списание “Музикален логос” възобновява своята дейност.

Изданието е регистрирано в Националния референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране към Националния център за информация и документация (НАЦИД) под ISSN номер 2534-8973. Публикуваните материали отговарят на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).

Всички автори на студии, статии, рецензии, както и на всякакви други научни публикации в областта на музикалното и танцово изкуство, желаещи да публикуват своите материали на страниците на “Музикален логос”, могат да изпратят заявка за публикуване на e-mail адрес musical.logos@abv.bg. Публикациите са безплатни и се осъществяват след одобрение от редакционната колегия.

Уникални посетители: 149