ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ

Марияна Булева

Доцент доктор на науките Марияна Николаева Булева е преподавател по музикалнотеоретични дисциплини във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” от 1993 года. Член е на Съюза на българските композитори (секция Музиколози), асоцииран член на Българска академия на науките – Институт за изследване на изкуствата, изследователска група „Музикална култура и информация” и член на редколегията на сп. „Българско музикознание”. Носител на Специалната награда на СБК „Книга на годината” за монографията „Идеята за хармония (върху старогръцки, византийски и латински текстове)”, Пловдив, издателство Астарта, 2009. Автор на множество публикации на български, английски и руски език в сферата на музикалната теория, посветени на различни аспекти на музикалното мислене на български, западноевропейски и руски композитори, а също по проблеми на античната, средновековната, възрожденската и съвременната музикална култура.

Уникални посетители: 758