ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
ГАЛЕРИЯ НА ДУМИТЕ
Голи са без книги народите, голи са безкнижните души, ненапоявани от Божия дъжд на буквите.
Св. Константин-Кирил Философ
Издадени книги в Поредица „Просветление“
Рудолф ЩайнерТерапията от гледната точка на науката за духа
(Събр. съч. 313), №27
Автор:
Рудолф Щайнер
Преводач:
Нели Спиридонова-Хорински
Издателско ателие АБ:
ISBN: 978-954-737-962-6

Анотация:

Само физическото изследване дали нещо се намира някъде, не определя кое е същественото, а навсякъде трябва да се знае дали нещо е активно и с право се намира на въпросното място, или е там, понеже е изхвърлено. Това е решаващото. И важното е да си усвоим такива понятия, за да разберем човека, а също и другите органични същества в техните здравословни и болестни състояния…
Слезе ли се обаче надолу – можем да слезем още в напълно различни области – в характерното за онези области, които ученият следва да познава и за които има факти, които той може да изследва, тогава точно чрез науката за духа се стига до местата, където може да се покаже, че представата за нещо, което се анализира като вещество и се изследва от физико-химичната наука, за което може да се каже, че това и онова е вътре, една такава представа не води човека до нищо, освен всъщност до заблуди.

Рудолф Щайнер

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 11 април 1921 г.
Висши съставни същности на човека и действията на веществата върху физическото тяло при болест и лечение. Веществата като резултат от процеси. Насочване но погледа към взаимодействията между процесите в човека и извън него. Четирите съставни същности в организацията на главата (сетивно-нервната система), в ритмичния организъм и във веществообменно-двигателната система. Въздействия на силиция (кварца). Процеси на образуването при кварца и калция и тяхното преодоляване в пораждането на човешкия организъм.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 12 април 1921 г.
Дейност на аза в главата (топлинно диференциране) и в двигателно-веществообменната система (статика). Четирите вида етер, техните взаимоотношения и отношението им към човешкия организъм. Същност на болестта. Лечебни и болестни процеси. Физическият процес в главата и неговото значение за организма. Умирането по време на целия живот и азовото съзнание. Азът и физическият процес. Същност на смъртта. Астралното тяло и неговото отношение към болестта, етерното тяло – към здравето, физическото тяло – към храненето, азът и смъртта. Висшите съставни същности на човека и болестите. Фосфор, сяра, арсен, антимон. Връзката на химичните вещества с органичните процеси в човека.

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 13 април 1921 г.
Астралното тяло и гръдният организъм. Физическото и етерното тяло. Изграждането на растението. Ритмичният хармонизиращ процес между действието на лечебните и болестотворните сили. Дишане. Въглерод и кислород. Заспиване и събуждане. Значение на душевния живот за ритмичните процеси. Процеси в гръдния организъм, като резултати на процесите в горния и долния човек, и във външния свят. Същност на светлината и лечение високо в планината. За храненето. Електричество и магнетизъм и тяхното приложение в терапията.

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 14 април 1921 г.
Заспиване и събуждане. Суровоядство. Степените в човешкото индивидуално развитие. Азът и приемането на храната. Развитието на азовата дейност с нейната полярност в детската възраст. Лечението на затрудненията в храносмилането, предизвикани от затруднения в развитието в горния смисъл; разлики между момичетата и момчетата. Азът в обмяната на веществата, отношение към процеса, свързан с вкуса. Лечение на нередовностите на азовото разитие. Азът и топлинните съотношения. Неговото биполярно проявление. Азовата дейност в храненето и обмяната на веществата в развитието на детето. Азът и топлината.

ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 15 април 1921 г.
Процесът на арсенизирането. Същност на дифтерията и на феномена заразяване, терапия. Азовият процес и фосфорните процеси. Действието на аза в динамичните процеси. Патология на азовата дейност и начинът на нейното проявление в разпадането на епитела и др. Същност на фосфорното отравяне. Прекалено силното азово действие.

ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 16 април 1921 г.
За методиката на лекарските възгледи. Същност на белтъка. Отношението между храненето и дишането. Етерното тяло и проявлението му във водния елемент, астралността – в дишането, азът – в топлината. Хранителен и органичен белтък. Матката и сърцето. Отношение на сърдечната дейност към обмяната на мазнините и въглехидратите. Туберкулоза. Меркуриев процес. Гледни точки за приготвянето на лекарствата.

СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 17 април 1921 г.
Широкообхватно антропософско познание за света като основа на терапевтичната преценка. Връзка на растението с човешкия организъм; силите на корена в терапевтично отношение, жълта тинтява, омайниче, Geum urbanum, ирис. Листа, треви – майоран. Цвят – бъз. Семена – ким Carum carvi. Метаморфоза на сетивния процес във веществообмяната и следващите от това терапевтични възгледи. Принципите на металотерапията. Полярността на среброто и оловото.

ОСМА ЛЕКЦИЯ, 18 април 1921 г.
За терапията с метали. Понятието за отровата. Преформиране на хомеопатичното правило. Солевият процес. Металният процес. Лъчевото въздействие на металите. Олово, магнезий, калай, желязо, мед, злато, живак, сребро. Отговори на въпроси: за лечението на астмата. За парентералната белтъчна терапия. Простуда. Връзка между мускули и кости. За изследването на вкуса. Вещество и процес в организма. Базедова болест.

Чети книгата

Уникални посетители: 210